Μέθοδοι ανίχνευσης και ταυτοποίησης βακτηρίων σε δείγματα νερού (Μοριακές τεχνικές) – Διαπίστευση εργαστηρίων

Σκοπός

Αυτή η ενότητα εισάγει τους σπουδαστές στις μοριακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των μικροοργανισμών σε νερό. Εφαρμογή της διαπίστευσης των εργαστηρίων.

Περιεχόμενο

Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός βακτηρίων και ιών (αδενοϊών, νοροϊών και του ιού της ηπατίτιδας Α, ISO / TS – 15216)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν τις μοριακές μεθόδους για την ανίχνευση των μικροοργανισμών και την σημασία τους για τη δημόσια υγεία στο νερό. Θα έχουν μάθει τις αρχές της διαπίστευσης των εργαστηρίων που αφορά τις μοριακές τεχνικές.

university-logo university-logo
Νέος εκπαιδευτικός Κύκλος Οκτώβριος 2021 – Ιανουάριος 2022Περισσότερα
+