Ακραία φαινόμενα και υδάτινο περιβάλλον

Σκοπός

Να παρέχει μια λεπτομερή ανασκόπηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των μικροοργανισμών για την κλιματική αλλαγή, καθώς και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα των υδάτων. Η ενότητα εισάγει τους εκπαιδευόμενους με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, την τρέχουσα κατάσταση και τις πιθανές παγκόσμιες επιπτώσεις της ανάκτησης του νερού και την επαναχρησιμοποίηση του.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της παρούσας ενότητας αφορά την εξέταση των ειδικών μικροοργανισμών που επηρεάζουν την αλλαγή του κλίματος την μεταβολική δραστηριότητα και τα μεταβολικά υποπροϊόντα. Την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στις παραμέτρους της ποιότητας του νερού. Τέλος, περιλαμβάνει μεθόδους ανάκτησης νερού και τρέχοντα ζητήματα της επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι  θα είναι σε θέση να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του νερού.

university-logo university-logo
Νέος εκπαιδευτικός Κύκλος Οκτώβριος 2021 – Ιανουάριος 2022Περισσότερα
+