Μικροβιολογία αποβλήτων

Σκοπός

Η ενότητα παρέχει λεπτομερή ανασκόπηση και αξιολόγηση των μικροοργανισμών που προέρχονται από τα λύματα ή τα επεξεργασμένα λύματα και τη σημασία για τη δημόσια υγεία.

Περιεχόμενο

Στην παρούσα ενότητα δίνεται έμφαση στους παθογόνους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στα λύματα, στη χρήση δεικτών κοπρανώδους ρύπανσης, στα αποτελέσματα επί των παθογόνων μικροοργανισμών της επεξεργασίας/απολύμανσης των λυμάτων και στην επίδραση που έχουν στη Δημόσια Υγεία. Γίνεται εκτενής αναφορά στην επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων και αναλύονται οι προδιαγραφές επαναχρησιμοποίησης τους.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος μετά την ολοκλήρωση τις ενότητας οι εκπαιδευόμενοι να είναι εξοικειωμένοι με τη μικροβιολογία των λυμάτων και τις πιθανές επιπτώσεις της απόρριψης λυμάτων.

university-logo university-logo