Κολυμβητικές δεξαμενές

Σκοπός

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες της κατασκευής, διαχείρισης και λειτουργίας των κολυμβητηρίων και των ιαματικών λουτρών με στόχο την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

 

Περιεχόμενο

 Το περιεχόμενο της ενότητας περιλαμβάνει την Ελληνική νομοθεσία για την ορθή λειτουργία των κολυμβητηρίων και για την ποιότητα των ιαματικών νερών.  Επιπλέον περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αφορούν τις πισίνες. Την μικροβιολογική και χημική ποιότητα του νερού μιας κολυμβητικής δεξαμενής. Την μετάδοση των λοιμώξεων μέσω  των κολυμβητηρίων. Την υγιεινή των χώρων του κολυμβητηρίου. Κάνει αναφορά για την κατάσταση των κολυμβητηρίων στην Ελλάδα.  Τέλος, εξηγεί τους τρόπους ελέγχου (checklist), την δειγματοληψία και τα συστήματα προστασίας και απολύμανσης ενός κολυμβητηρίου.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 Ο εκπαιδευόμενος θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να διεξάγει υγειονομική επιθεώρηση ενός κολυμβητηρίου, να αξιολογήσει  εργαστηριακά  αποτελέσματα και θα είναι ενήμερος των διεθνών

university-logo university-logo
Νέος εκπαιδευτικός Κύκλος Οκτώβριος 2021 – Ιανουάριος 2022Περισσότερα
+