Νερά Αναψυχής – Ακτές Κολύμβησης, ποτάμια και λίμνες, κολυμβητικές δεξαμενές, ιαματικά λουτρά

Σκοπός Να προσφέρει ανασκόπηση των κινδύνων που συνδέονται με τα τη χρήση ακτών κολύμβησης, εσωτερικών υδάτων, και κολυμβητικών δεξαμενών και ιαματικών  λουτρών καθώς και μεθόδους ελέγχων και διαχείρισης σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
Περιεχόμενο
  • Ποιότητα νερού των ακτών κολύμβησης και των εσωτερικών υδάτων κολύμβησης.
  • Πηγές ρύπανσης και μέθοδοι αντιμετώπισης.
  • Βακτηριακοί δείκτες αξιολόγησης των νερών κολύμβησης.
  • Διεθνείς νομοθεσίες και οδηγίες για την αξιολόγηση των νερών κολύμβησης
  • Ταυτότητα ακτών κολύμβησης
  • Μικροβιολογική και χημική ποιότητα νερού κολυμβητικών δεξαμενών
  • Μετάδοση λοιμώξεων στις πισίνες και στα ιαματικά λουτρά
  • Ποιότητα αέρα στις κλειστές πισίνες
  • Υγειονομική επισκόπηση, αξιολόγηση κινδύνων και η χρήση check list για την διαχείριση των εγκαταστάσεων
  • Επαγγελματική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αξιολογούν, να ελέγχουν και να διαχειρίζονται ακτές κολύμβησης και εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών και ιαματικών λουτρών.
university-logo university-logo