Επιφανειακά ύδατα και Νερά αναψυχής

Σκοπός

Στόχος της ενότητας είναι η λεπτομερής επισκόπηση της ποιότητας των υδάτων αναψυχής και την επιφανειακών υδάτων, των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με την κολύμβηση σε μολυσμένα νερά. Επιπλέον, στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις ουσιαστικές γνώσεις που απαιτούνται για την διαχείριση ακτών κολύμβησης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Περιεχόμενο

Η ενότητα περιλαμβάνει στοιχεία για τα διαφορετικά προφίλ ποιότητας (ταυτότητες) ακτών κολύμβησης. Τις μεθόδους εκτίμησης ποιότητας ακτής. Επιπλέον, περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/EC σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Την περιγραφή των φυσικών, χημικών, γεωλογικών και υδρολογικών χαρακτήρων μιας ακτής. Πηγές μόλυνσης και μέτρα διαχείρισης μια ακτής.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις για σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτόκολλων διαχείρισης ακτών κολύμβησης. Θα είναι εξοικειωμένος με την μεθοδολογία εκτίμησης ποιότητας ακτής και την λήψη μέτρων διαχειριστικής φύσεως.

university-logo university-logo
Νέος εκπαιδευτικός Κύκλος Οκτώβριος 2021 – Ιανουάριος 2022Περισσότερα
+