1. Προσωπικά στοιχεία
    2. Εκπαίδευση (με φθίνουσα χρονολογική σειρά)
    3. Εργασιακή εμπειρία
    4. Επιπρόσθετες Πληροφορίες

    5. Επιπλέον πληροφορίες

    university-logo university-logo