Προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης

  1. Η συμμετοχή σε όλα τα ενδιάμεσα τεστ είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμμετοχής σε ένα τεστ, ο σπουδαστής μπορεί να συνεχίσει τον κύκλο σπουδών και να συμμετάσχει στο ίδιο τεστ στον επόμενο κύκλο μαθημάτων, χωρίς επιπλέον κόστος.
  2. Σε περίπτωση μη συμμετοχής σε δύο ή περισσότερα τεστ ο σπουδαστής δεν μπορεί να συνεχίσει στον ίδιο κύκλο, και πρέπει να κάνει επανεγγραφή στον επόμενο κύκλο.
  3. Ο Μέσος Όρος βαθμολογίας των ενδιάμεσων τεστ πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5) με άριστα το δέκα (10).
  4. Η συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Ελάχιστη βαθμολογία πέντε (5) με άριστα το δέκα (10). Σε περίπτωση μη συμμετοχής ο σπουδαστής μπορεί να επαναλάβει τις εξετάσεις το επόμενο εξάμηνο χωρίς να χρειαστεί να επαναλάβει τα modules.
  5. Η συγγραφή Τελικής Εργασίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη υποβολής Τελικής Εργασίας ο σπουδαστής μπορεί να υποβάλει την Τελική Εργασία το επόμενο εξάμηνο χωρίς να χρειαστεί να υποβάλλει τα modules.

Αν μία ή περισσότερες από  τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούνται ο φοιτητής απορρίπτεται.
Σε κάθε μια περίπτωση από τις προηγούμενες εκτός της πρώτης ο σπουδαστής επιβαρύνεται με επιπλέον διαχειριστικό κόστος.

university-logo university-logo