Στο σημερινό ασταθές επαγγελματικό και οικονομικό κλίμα η ισχυρή επαγγελματική κατάρτιση και τα επιπλέον του βασικού πτυχίου επαγγελματικά προσόντα προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης ή εξέλιξης στον εργασιακό χώρο. Για όσους επιθυμούν να είναι ανταγωνιστικοί είτε για να εξασφαλίσουν μια πρώτη εργασία είτε για να ισχυροποιήσουν την επαγγελματική τους θέση, η επιπρόσθετη επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επίτευξης των στόχων τους. Τα προγράμματα κατάρτισης εξ αποστάσεως προσφέρουν την ευκαιρία συμμετοχής σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση χωρίς να απαιτούν μετακινήσεις, χρόνο από τις εργάσιμες ώρες ή συγκεκριμένο ωράριο παρακολούθησης.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ’ Αποστάσεως ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ δίμηνης διάρκειας (9 εβδομάδων) παρέχει στον εκπαιδευόμενο ένα σημαντικό πλέγμα γνώσεων που αφορούν στη σύγχρονη μικροβιολογία του νερού.

Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται προσφέρουν γνώσεις οι οποίες:

  • Εξοπλίζουν με ουσιαστική αντίληψη των ζητημάτων που αφορούν στην αξιολόγηση της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού που προέρχεται από διαφορετικές πηγές και προορίζεται για διαφορετικές χρήσεις.
  • Επιτρέπουν την ολιστική αντίληψη των τρόπων διαχείρισης της ποιότητας του νερού.
  • Προσφέρουν ουσιαστική αντίληψη των ζητημάτων που αφορούν στην αξιολόγηση της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού που προέρχεται από διαφορετικές πηγές και προορίζεται για διαφορετικές χρήσεις. Παρέχουν ολιστική αντίληψη των τρόπων διαχείρισης της ποιότητας του νερού. Καταρτίζουν σε θέματα διαχείρισης απόβλητων καθώς και τη σχέση με τον κορονοϊό, τη σχετική νομοθεσία, την επιδημιολογία υδατογενών λοιμώξεων.
university-logo university-logo