Υδατογενείς επιδημικές εκρήξεις

Σκοπός

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να κατανοηθούν οι ορισμοί και οι έννοιες  της υδατογενούς επιδημικής έκρηξης και των τύπων της, ποιός είναι ο έλεγχος και και η αντιμετώπησή τους, ποιά είναι τα κυριότερα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά τους, ποιοί είναι οι κανόνες διερεύνησής τους και ποιά τα γενικά μέτρα αντιμετώπισής τους.

 

Περιεχόμενο

* Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

* Επιδημιολογικές μελέτες

* Περιγραφική και αναλυτική επιδημιολογία

* Υδατογενείς επιδημίες-Τρόπος μελέτης

* Παραδείγματα υδατογενών επιδημιών

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος είναι να αποκτηθούν βασικές γνώσεις επιδημιολογίας και  ο τρόπος  χρήσης τους κατά τη διερεύνηση των υδατογενών εκρήξεων. Να γίνει κατανοητός ο καθορισμός της αιτίας μιας υδατογενούς νόσου και οι παράγοντες κινδύνου που συμβάλουν στην πρόκλησή τους, καθώς και ο τρόπος μετάδοσής τους σε έναν πληθυσμό.

 

 

 

university-logo university-logo
Νέος εκπαιδευτικός Κύκλος Μάρτιος – Ιούλιος 2022Περισσότερα
+