Πόσιμο νερό – Εκτίμηση κινδύνων – Σχέδιο ασφάλειας νερού

Σκοπός

Η ενότητα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ποιότητα του πόσιμου νερού καθώς και τα σχέδια ασφαλείας του πόσιμου νερού και τη σπουδαιότητα της εκτίμησης κινδύνου.

Περιεχόμενο

Η ενότητα περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν μικροοργανισμούς και το πόσιμο νερό. Την προέλευση των μικροοργανισμών και την σημασία τους για τη δημόσια υγεία. Τα χαρακτηριστικά, τα είδη, το μεταβολισμό, τον πολλαπλασιασμό, και την επιβίωση των μικροοργανισμών. Επιπλέον, περιγράφονται τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από μολυσμένο πόσιμο νερό και η επιδημιολογία λοιμώξεων του πόσιμου νερού. Τέλος, περιγράφονται οι μέθοδοι εκτίμησης κινδύνου – εφαρμογές – και παραδείγματα.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν πότε το πόσιμο νερό κρίνεται ποιοτικά κατάλληλο. Θα είναι σε θέση να συντάξουν ένα σχέδιο ασφάλειας πόσιμου νερού και να εφαρμόζουν τις αρχές εκτίμησης κινδύνου σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής.

university-logo university-logo
Νέος εκπαιδευτικός Κύκλος Οκτώβριος 2021 – Ιανουάριος 2022Περισσότερα
+