Πόσιμο και εμφιαλωμένο νερό

Σκοπός Να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις βασικές γνώσεις για τους μικροοργανισμούς υγειονομικού ενδιαφέροντος στο πόσιμο νερό.
Περιεχόμενο
  • Μικροοργανισμοί στο πόσιμο νερό.
  • Προέλευση μικροοργανισμών υγειονομικού ενδιαφέροντος στο πόσιμο νερό.
  • Διαφορετικές κατηγορίες προέλευσης πόσιμου νερού.
  • Είδη μικροοργανισμών σε γεωτρήσεις, επιφανειακά νερά.
  • Μεταβολισμός, πολλαπλασιασμός, επιβίωση σε επεξεργασία πόσιμου νερού. Λοιμώξεις από μολυσμένο πόσιμο νερό.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Η μελέτη του μαθήματος εξασφαλίζει στον εκπαιδευόμενο γνώσεις για τις πηγές, τα είδη, την επιβίωση, τη διασπορά παθογόνων μικροοργανισμών στο πόσιμο νερό καθώς και πιθανές συνέπειες στη δημόσια υγεία.

Εκτίμηση Κινδύνου

Σκοπός Να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις βασικές γνώσεις για το ρόλο της εκτίμησης κινδύνου στον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού.
Περιεχόμενο
  • Μέθοδοι Εκτίμησης κινδύνου.
  • Διεξαγωγή μελέτης εκτίμησης κινδύνου στο πόσιμο νερό, στο θαλασσινό νερό, στο εισπνεόμενο περιβάλλον. Εφαρμογές -παραδείγματα εκτίμησης κινδύνου σε διάφορες χώρες.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Η μελέτη του μαθήματος εξασφαλίζει στον εκπαιδευόμενο τις βασικές γνώσεις για την εκτίμηση κινδύνου στο περιβάλλον. Επιπλέον του δίνει τη γνώση για την εφαρμογή μηχανισμών και μοντέλων εκτίμησης κινδύνου στο πόσιμο νερό καθώς και των επιπτώσεων για τη Δημόσια Υγεία από την εφαρμογή της εκτίμησης κινδύνου.
university-logo university-logo