Εισαγωγή στη Μικροβιολογία του Νερού

Σκοπός Να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις βασικές γνώσεις για τους μικροοργανισμούς υγειονομικού ενδιαφέροντος στο νερό.
Περιεχόμενο
  • Μικροοργανισμοί και νερό.
  • Προέλευση μικροοργανισμών υγειονομικού ενδιαφέροντος. Χαρακτηριστικά, μεταβολισμός, πολλαπλασιασμός, επιβίωση. Μειωμένης ζωτικότητας μικροοργανισμοί.
  • Λοιμώξεις από μολυσμένο πόσιμο και νερό κολύμβησης.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα Η μελέτη του μαθήματος εξασφαλίζει στον εκπαιδευόμενο γνώσεις για τις πηγές, τα είδη, την επιβίωση, τη διασπορά παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό, καθώς και πιθανές συνέπειες στη δημόσια υγεία.
university-logo university-logo