Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρεις (3) μήνες (13 εβδομάδες), ενώ οι απαιτούμενες ώρες μελέτης συμπεριλαμβανομένων των εργασιών που ανατίθενται από τους διδάσκοντες ανά ενότητα, της τελικής εργασίας και της τελικής εξέτασης εκτιμώνται στις 140 ώρες και αντιστοιχούν σε 7 βαθμούς ECVET.

Τέλος, η παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης (δεν είναι υποχρεωτική) εκτιμάται στις 30 ώρες και αντιστοιχεί σε 1,5 βαθμό ECVET.


Η φοίτηση εξ αποστάσεως

Η εξ αποστάσεως φοίτηση προσφέρει στον εκπαιδευόμενο μεγαλύτερη ελευθερία από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.  Είναι τρόπος εκπαίδευσης που δεν κάνει διάκριση μεταξύ ηλικιών και μπορεί να την παρακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος σε κάθε φάση της επαγγελματικής του ζωής. Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της μικροβιολογίας του υδάτινου περιβάλλοντος, η οποία θα τους φανεί χρήσιμη στην προώθηση της καριέρας τους, στην απόκτηση πρώτης εργασιακής απασχόλησης, είτε στη βελτίωση των γενικών τους γνώσεων στο αντικείμενο. Δίνει τις ίδιες δυνατότητες σε ενδιαφερόμενους από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, εφόσον διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει τις σπουδές του ενώ εργάζεται, φροντίζει τα παιδιά του ή ταξιδεύει.

Τι σημαίνει παρακολούθηση εξ αποστάσεως

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευόμενος να μελετά ΟΛΑ τα κείμενα που δίδονται μέσω διαδικτύου, καθώς και τα συμπληρωματικά. Εφόσον παραπέμπεται σε δικτυακούς ιστότοπους (links) πρέπει να μελετά το σχετικό υλικό. Είναι σημαντικό ο εκπαιδευόμενος να μελετά, κατανοεί και μαθαίνει τα θέματα που διδάσκονται σε κάθε ενότητα, ώστε να αποκτήσει τις γνώσεις που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης.

Η παράδοση όλων των εργασιών στο τέλος κάθε εβδομαδιαίας ενότητας είναι υποχρεωτική.

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ’ Αποστάσεως δεν είναι πιο εύκολο από την παρακολούθηση συμβατικών μαθημάτων. Προσφέρει μεν την ευχέρεια παρακολούθησης στο χρόνο που διαθέτει ο κάθε σπουδαστής και από το σπίτι, αλλά απαιτεί αυτοέλεγχο και καλή οργάνωση του χρόνου εκ μέρους του σπουδαστή.

Κάθε καθηγητής που διδάσκει μια ενότητα είναι διαθέσιμος καθ’ όλη τη διάρκειά της για να απαντά σε ερωτήσεις και να δίνει διευκρινίσεις, συμπληρωματική βιβλιογραφία κλπ.

Κάθε εκπαιδευόμενος οφείλει να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο διαδίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή που προαπαιτούνται είναι η χρήση word και η ευχέρεια αναζήτησης πληροφορίας από το διαδίκτυο.

university-logo university-logo