Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις: Πόσιμο Νερό και Νερά Κολύμβησης και Αναψυχής. Ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει μία από αυτές, είτε και τις δυο ταυτόχρονα. Ανάλογα με την κατεύθυνση που θα παρακολουθήσει θα του απονεμηθεί και το Πιστοποιητικό Κατάρτισης.

Το Πρόγραμμα διαιρείται σε 7 μαθησιακές ενότητες (modules) διάρκειας δυο εβδομάδων η κάθε μία. Τρεις ενότητες είναι κοινές για τα 2 προγράμματα, και η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική. Οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν  όλο το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν και τις 10 ενότητες.

Για κάθε ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (module) οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται είναι οι εξής:

Με την έναρξη της διδασκαλίας της ενότητας ενημερώνεται ο εκπαιδευόμενος για το εκπαιδευτικό υλικό: σημειώσεις, ηλεκτρονική παρουσίαση με power point, κεφάλαιο ή κεφάλαια από ένα ή περισσότερα βιβλία, άρθρα από επιστημονικά περιοδικά κ.ά. κατά την κρίση του διδάσκοντα και τις ανάγκες της ενότητας.

Υποδεικνύεται ένας ή περισσότεροι δικτυακοί τόποι (sites) από τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες ή να ενημερώνονται και οδηγίες χρήσης του υλικού.

Κατά την διάρκεια που διδάσκεται κάθε ενότητα (module) ο καθηγητής μπορεί να προσθέτει εκπαιδευτικό υλικό, η μελέτη του οποίου να προϋποθέτει κατανόηση των προηγουμένων.

Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετά προσεκτικά την ύλη. Εφόσον παραπέμπεται σε συνδέσεις στο διαδίκτυο πρέπει να μελετά το σχετικό υλικό.

Αφού μελετήσει το υλικό ο εκπαιδευόμενος μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις προς τον διδάσκοντα ζητώντας διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία. Οι ερωτήσεις έχουν στόχο να κατανοήσει ο σπουδαστής πλήρως την ύλη.

Πριν το τέλος της χρονικής περιόδου που αναλογεί σε κάθε module ο σπουδαστής απαιτείται να υποβάλει δια του διαδικτύου, απαντήσεις σε ερωτήσεις (με τη μορφή πολλαπλών επιλογών) σχετικές με το αντικείμενο ή να γράψει ένα σύντομο δοκίμιο.

Οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται μέχρι την τελευταία Κυριακή της ενότητας.

Η Βαθμολογία αποστέλλεται τις επόμενες μέρες.

Για κάθε ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται είναι οι εξής:

Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων

  • Πλήρης παρακολούθηση των θεμάτων που αναπτύσσονται είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης.
  • Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν, εφ’ όσον το επιθυμούν να συμμετέχουν σε εργαστηριακές επιδείξεις και να εφαρμόσουν μεθόδους ανίχνευσης μικροοργανισμών από νερό και εφαρμογές κανόνων επιδημιολογίας κατά τη διάρκεια σεμιναρίου διάρκειας μιας εβδομάδας στο Παν/μιο Πατρών.
  • Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδος οι εκπαιδευόμενοι θα εξεταστούν γραπτά στα μαθήματα που διδάχθηκαν.
  • Η μετάβαση, παραμονή και διατροφή του κάθε σπουδαστή στην Πάτρα θα γίνει με ευθύνη και έξοδά του.
  • Για την παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους του Προγράμματος είναι απαραίτητη η χρήση εργαστηριακής ποδιάς, την οποία κάθε σπουδαστής πρέπει να φέρει μαζί του.

Υποστήριξη προς τους εκπαιδευόμενους

  • Ηλεκτρονική επικοινωνία με το διδάσκοντα γίνεται καθημερινά την περίοδο που διδάσκεται κάθε ενότητα.
  • Εφόσον ο εκπαιδευόμενος επιθυμεί συμπληρωματικές πληροφορίες μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το διδάσκοντα. Ο διδάσκων μπορεί να υποδείξει πρόσθετη βιβλιογραφία ή δικτυακούς τόπους άντλησης πληροφορίας.
  • Εάν ο εκπαιδευόμενος επιθυμεί να μελετήσει σε μεγαλύτερο βάθος κάποιο από τα θέματα που διδάσκονται, υπάρχει η δυνατότητα να συζητήσει με τον διδάσκοντα τον τομέα του ενδιαφέροντός του και ο διδάσκων να του αναθέσει εργασία που να περιστρέφεται γύρω από το θέμα ή να του υποδείξει σχετική βιβλιογραφία.

Πρακτική Εξάσκηση Εξετάσεις

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν δικαίωμα να  παρευρίσκονται στην Πάτρα, στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Υγιεινής, κατά την τελευταία εβδομάδα της εκπαίδευσης. Θα λάβουν μέρος στο Πρακτικό μέρος του Προγράμματος Κατάρτισης που θα γίνει την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα. Η Πρακτική Εξάσκηση περιλαμβάνει:

Α.  Επίδειξη των καλλιεργητικών και μοριακών μεθόδων ανίχνευσης μικροοργανισμών από νερό. Οι σπουδαστές θα κληθούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες απομόνωσης μικροοργανισμών δουλεύοντας στον πάγκο. Η χρήση εργαστηριακής ποδιάς είναι υποχρεωτική.
Β.  Πρακτικές ασκήσεις επιδημιολογίας, μελέτη και εκτίμηση επιδημιολογικών δεδομένων.

Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να απαντούν σε σύντομα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Η τελική εξέταση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος καθώς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους (για τον κύκλο του προγράμματος (Οκτώβριος 2021 – Ιανουάριος 2022) εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Σημείωση: Οι ενότητες 1,2,6,7 είναι κοινές και για τις δύο κατευθύνσεις. Οι ενότητες 3,4,5 εξειδικεύονται ανά κατεύθυνση: α) Πόσιμο νερό  β) Νερά Κολύμβησης και Αναψυχής. Ειδικότερα:

Ενότητα

Κατεύθυνση Α

Κατεύθυνση Β

Ημερομηνίες

Εισαγωγική εβδομάδα

04/04/2022 – 10/04/2022

Ενότητα 1

Εισαγωγή στη Μικροβιολογία του Νερού

11/04/2022 – 17/04/2022 & 25/04/2022 – 01/05/2022

Ενότητα 2

Επιδημιολογία Υδατογενών ασθενειών

02/05/2022-15/05/2022

Ενότητα 3Α-3Β

Πόσιμο και εμφιαλωμένο νερό – Εκτίμηση κινδύνων – Σχέδιο Ασφάλειας Νερού

Νερά αναψυχής και Επιφανειακά νερά – Ταυτότητες Ακτών

16/05/2022-29/05/2022

Ενότητα 4Α-4Β

Απόβλητα – Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων -Νερό Βιομηχανίας/ Γεωργίας 

Κολυμβητικές Δεξαμενές και Spa

30/05/2022-12/06/2022

Ενότητα 5Α-5Β

Εισπνεόμενο νερό και Λεγιονέλλα (Legionnella)

Ακραία Φαινόμενα και Υδάτινο Περιβάλλον-Διατήρηση υδάτινων οικοσυστημάτων

14/06/2022-26/06/2022

Ενότητα 6

Διαπίστευση Εργαστηρίων – Απομόνωση και Ταυτοποίηση Μικροοργανισμών – Καλλιεργητικές/Μοριακές τεχνικές

27/06/2022-10/07/2022

Ενότητα 7            Εργαστηριακή πρακτική (προαιρετική)

Τελική Εξέταση:  17/07/2022

Τελική Εργασία: 24/07/2022

Οι ώρες διδασκαλίας του Προγράμματος συμπεριλαμβάνουν τις ώρες μελέτης:
α) για τις εργασίες που ανατίθενται από τους διδάσκοντες: 120 ώρες για όσους επιλέγουν 1 κατεύθυνση και 180 ώρες για όσους επιλέγουν 2 κατευθύνσεις
β) για την τελική εργασία, 10 ώρες
γ) για την τελική εξέταση, 10 ώρες για όσους επιλέγουν 1 κατεύθυνση και 20 ώρες για όσους επιλέγουν 2 κατευθύνσεις και
δ) για την Πρακτική Άσκηση, 10 ώρες
university-logo university-logo